Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 24

1e nieuwsbrief van 2014
10 januari 2014


Voorwoord

Allereerst wensen wij u, lezer van onze nieuwsbrieven, zowel privé als zakelijk een sprankelend 2014 toe, ook met uw VvE.

Zoals op vele andere vlakken zijn de ontwikkelingen met of rondom VvE's niet zo rooskleurig te noemen zoals uit bijgaande nieuwsbrief blijkt. Toch zien wij ook hier en daar een lichtpuntje.


Inhoudsopgave

Alzio tijdig SEPA klaar

Warmtewet wellicht nadelig bij collectieve (stads- of blok) verwarming

Oplopende betalingsachterstanden bij VvE's

Brandschade kan op de VvE worden verhaald

Verlaagde BTW verlengd tot eind 2014

In/uit de praktijk (7)


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Alzio tijdig SEPA klaar


In de eurolanden kan iedereen vanaf 1 februari aanstaande met één rekening en één set betaalmiddelen rekeningen in het eigen land en uit het buitenland betalen. Overschrijvingen, incasso's en betaalpassen kunnen dan zowel voor binnenlandse als voor grensoverschrijdende betalingen worden gebruikt. De bankvoorwaarden worden dan ook uniform voor alle eurolanden en zijn daaraan aangepast.

De vertrouwde Nederlandse rekeningnummers worden vervangen door het langere Europese rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number). Het IBAN is verwerkt in het boekhoudprogramma van Alzio. Consequentie is ook dat er soms nieuwe incassocontracten gesloten zijn of moeten worden.

Kortom, wij waren en zijn druk met het SEPA klaarmaken van de administratie van onze klanten, waarbij we wel afhankelijk zijn van de adequate medewerking van de bank van de VvE.


Warmtewet wellicht nadelig bij collectieve
(stads- of blok) verwarming


De nieuwe warmtewet is per 1 januari jongstleden in werking getreden. Één van de consequenties is dat deze wet bij VvE's met collectieve verwarming (naar schatting zo'n 600.000 consumenten in Nederland) individuele verbruiksmeters verplicht stelt.

De VvE wordt beschouwd als leverancier. Dus de VvE dient hieraan te voldoen tenzij dat onredelijk hoge kosten met zich meebrengt of als plaatsing onhaalbaar is. Wat niet wil zeggen dat dit gratis is, de VvE kan immers zo'n meter aan haar leden bijvoorbeeld verhuren.

De wet zorgt er ook voor dat levering van warmte zeker wordt gesteld en moet voorkomen dat er te veel in rekening wordt gebracht. De consequentie van het laatste is dat de maximale prijs is gebaseerd op de gasprijs met mogelijk hogere kosten tot gevolg. Wat uitermate vervelend kan zijn omdat bij collectieve verwarming niet kan worden overgestapt op een andere leverancier. Mocht dit in uw situatie van toepassing zijn, kaart het zo spoedig mogelijk aan bij uw VvE-bestuur.


Brandschade kan op de VvE worden verhaald


Vanaf 1 januari vervalt de Bedrijfsregeling Brandreges voor de zakelijke markt. Dat maakt het mogelijk om de volledige schade te verhalen en niet tot een maximum van € 500.000. Bij brand en ontploffing wordt vaak gedacht aan risicovolle bedrijven zoals dakdekkers, lasbedrijven etc. Zoals uit bijgaande voorbeelden blijkt kan het ook in andere situaties voorkomen.

  • Door het onveilig plaatsen van een openhaard of afvoerkanaal ontstaat brand met mogelijk schade aan andere woningen/het pand;
  • Door een fout van de kok in het restaurant op de begane grond van het complex slaat de vlam in de pan, gaat door de afzuigkap waardoor schade aan belendende percelen;
  • Door slecht onderhoud aan technische installaties in de garage ontstaat brand en schade aan enkele geparkeerde auto's.

Het vervallen van genoemde regeling heeft verreikende gevolgen voor de verzekerde som in bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die uw VvE heeft gesloten. U voelt waarschijnlijk het gevolg al aankomen: premieverhoging. Wat kunt u als VvE(-bestuur) doen?

Het belangrijkste is preventieve, organisatorische en technische maatregelen te (laten) treffen en verwijtbaar handelen en nalatigheid voorkomen. En natuurlijk: de polis aanpassen.


Verlaagde BTW verlengd tot eind 2014


Gelukkig is er ook nog goed nieuws uit het recent gesloten woonakkoord: de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014.

Voor de gebruikte materialen blijft het hoge 21% BTW-tarief gelden. Dus VvE-besturen maak daar dankbaar gebruik van in dit nieuwe jaar.


In/uit de praktijk (7)


Zo'n jaarwisseling is vaak ook aanleiding om allerlei voorspellingen te doen, ook wat betreft het winterweer en een eventuele Elfstedentocht. Wij wagen ons daar liever niet aan en willen u nogmaals adviseren als VvE uw verantwoordelijkheid te nemen door u voor te bereiden op gladheidsbestrijding.
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.