Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 16

8 november 2012


Voorwoord

Dit vijfde nummer van 2012 staat weer boordevol met nieuws, tips en hints zoals u als (potentiële) klant/relatie van ons gewend bent.


Inhoudsopgave

In/uit de praktijk (1)

In/uit de praktijk (2)

Wat cijfers

Goed verzekerd, minder risico

Goede veiligheid, minder risico

Meldpunten voor VvE-beheerders


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


In/uit de praktijk (1)


Een voorzitter van een VvE stelde ons de vraag hoe de besluitvorming in de ALV zich verhoudt tot de breukdelen. Deze VvE kent zowel koop- als huurappartementen. De laatste zijn eigendom van een woningcorporatie met een minderheid aan breukdelen. De besluitvorming in een ALV vindt over de meeste onderwerpen plaats op basis van een gewone meerderheid (de helft plus 1) van de aanwezigen.

Zo kan het gebeuren dat als de opkomst qua eigenaren van de koopappartementen niet al te groot is, de stem van de corporatie de doorslag geeft hoewel zij een minderheidsbelang heeft. Dat is nu eenmaal inherent aan een VvE. Zorgen voor een hogere opkomst kan zorgen voor een andere uitkomst.


In/uit de praktijk (2)


De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van een VvE en neemt in principe alle besluiten. Een bestuur is ‘slechts’ de uitvoerder van de in de ALV genomen besluiten. Dat kan ook een mandaat zijn om bijvoorbeeld te laten schilderen onder zekere voorwaarden zoals tijd of geld.

Wat een bestuur al dan niet zelfstandig mag of moet doen is geregeld in de splitsings-acte of het modelreglement. Als een bestuur(slid) ‘buiten zijn boekje gaat’ dan is dit niet alleen onrechtmatig, maar is het bestuur(slid) ook aansprakelijk te stellen.


Wat cijfers


Het aantal VvE’s in Nederland werd in het voorjaar van 2012 geschat op 129.000. Geschat, omdat circa 66% is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, terwijl dit wettelijk verplicht is. Blijkbaar laat de handhaving te wensen over.

De meeste appartementen zijn overigens na 1990 gebouwd. Van alle VvE’s heeft slechts 32% een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (bron: Eigen Huis magazine november 2012). Dat laatste is zorgelijk: blijkbaar beseffen bestuursleden niet dat zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden (zie het vorige én de volgende 2 punten).


Goed verzekerd, minder risico


Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus eigenlijk een ‘must’ voor iedere VvE. Als het goed is heeft uw VvE (en dus niet de individuele leden) een opstalverzekering voor het hele complex, onder andere voor brand- en stormschade. Wij hebben hiervoor drie tips:

1. laat regelmatig de herbouwwaarde opnieuw taxeren. Want onderverzekering kan grote financiële consequenties hebben;
2. de verzekering dient een appartementsclausule te bevatten. Met deze clausule wordt uitgesloten dat anderen schade lijden door opzet of nalatigheid van één van de eigenaren. Als bijvoorbeeld een van de eigenaren met opzet brand sticht, gaat de verzekerings-maatschappij in zo'n geval toch tot uitkering over;
3. sluit ook als VvE een aansprakelijkheidsverzekering af. Het gemeenschappelijk eigendom (het gebouw) kan oorzaak zijn van schade aan derden, bijvoorbeeld een dakpan die op een voorbijganger of een auto valt.

Overigens vereist het afsluiten van een verzekering ook instemming van de ALV. Informeer bij uw bestuur c.q. beheerder hoe dit voor uw VvE is geregeld.

Desgewenst kan Alzio uw verzekeringsportefeuille doorlichten voor een vast bedrag van € 95,- exclusief BTW. Daar waar wij dat gedaan hebben voor klanten blijkt dat in de meeste gevallen zo’n 10 - 30% op de premies te besparen is. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat kenbaar maken via info@alzio.nl of het contactformulier op onze website.


Goede veiligheid, minder risico


In het bedrijfsleven is het verplicht en heel gebruikelijk: aandacht voor veiligheid, onder andere in de vorm van BedrijfsHulpVerlening (BHV). Weet u zeker dat de blusmiddelen, vluchtwegen, noodverlichting etc. niet alleen aanwezig zijn maar het ook doen? En zo ja, wordt hier ook regelmatig mee geoefend? Wie is hiervoor verantwoordelijk c.q. wie coördineert dit? Veiligheid behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het bestuur en is dus ook hiervoor aansprakelijk.

Alzio heeft contact met een bedrijf dat gratis een veiligheidscheck wil doen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit kenbaar maken via info@alzio.nl of het contactformulier op onze website.


Meldpunten voor VvE-beheerders


Deze zomer verscheen op verzoek van de Tweede Kamer een rapport van bureau Companen waarin wordt gesteld dat er veel goed gaat in ‘VvE-land’, maar dat er ook stevige kritiek wordt geleverd op de VvE-beheerders. Daarop heeft zowel Vereniging Eigen Huis als VvE Belang een meldpunt geopend.

Op zich is dit een goed initiatief. Jammer dat het twee verschillende zijn. Maar of hierdoor het ‘kaf van het koren wordt gescheiden’? Dat zal sterk afhangen van hoe het is opgezet, of ook positieve ervaringen worden meegenomen, wat er met de resultaten gebeurt en hoe controleerbaar/toetsbaar het geheel is, bij voorkeur op een onafhankelijke manier. Wij zullen het op de voet blijven volgen.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.